Polityka prywatności

I. Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Produkcji Reklamowej S.A. (zwaną dalej „Administratorem”).

Polityka stanowi realizację obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.).

II. Obowiązek informacyjny

Przepisy RODO wymagają, aby każda osoba, której dane są przetwarzane, otrzymała szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych określone w art. 13 i 14 RODO. Realizując ten obowiązek poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Produkcji Reklamowej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, KRS 0000401066.

W celach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem danych pod adresem mailowym: [email protected].

 1. W jakich celach, na jakiej podstawie i przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

– Dane kontaktowe

Przetwarzany Twoje dane kontaktowe, które nam przekazałeś (np. przez telefon, e-mail, Facebook lub podczas spotkania z naszym przedstawicielem) na podstawie Twojej zgody udzielonej poprzez udostępnienie nam danych kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Po zakończeniu kontaktu nadal będziemy przechowywać Twoje dane kontaktowe w celu archiwizacji korespondencji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania potrzeby archiwizacji.

– Marketing bezpośredni produktów i usług Administratora

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (w sposób inny niż wysyłanie informacji handlowych) na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w ten sposób do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

– Obowiązki związane ze stosowaniem RODO

Ciąża na nas również obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych wynikające z RODO, np. związane z realizacją zgłaszanych do nas żądań osób, których dane dotyczą. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą się z tym wiązać.

– Dochodzenie roszczeń

Jeżeli dojdzie do jakiegoś sporu sądowego w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług, będziemy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

– Zawarcie i wykonanie umowy

Jeżeli będziesz zainteresowany zawarciem umowy z Administratorem wówczas Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust.  1 lit. b RODO. Wraz z zawarciem umowy zostaniesz odrębnie poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.

 1. Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym podwykonawcom i współpracownikom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, księgowe, prawne i doradcze. Wskazane podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane osobowe mogą zostać również przekazane właściwym organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do Państwa trzeciego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego (poza obszar EOG) za wyjątkiem danych przekazywanych za pośrednictwem Facebooka, które mogą zostać przekazane przez te podmioty  poza obszar EOG (do USA),  na co nie mamy jednak wpływu. Szczegółowych informacji dotyczących przekazywania danych przez Facebook poza obszar EOG należy poszukiwać na stronie internetowej Facebooka.

 1. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii, a także prawo do ich sprostowania.
b) Prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli:
– kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
– nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
d) Prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora – wówczas zaprzestaniemy takiego przetwarzania; możesz również wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) Prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie administratora danych.
f) Prawo do wniesienia skargi – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.
g) Prawo do cofnięcia zgody – jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, to w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw wyślij żądanie na adres e-mail: [email protected] lub na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe? Jakie są skutki niepodania danych?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu nawiązania kontaktu z nami i otrzymania informacji handlowych.

 1. Czy Administrator podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany?

Administrator nie podejmuje czynności polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym opartych na profilowaniu.

III. Ciasteczka

 1. Rozpoczynając korzystanie ze strony cpr.pl (dalej „Strona”) akceptujesz umieszczenie przez Stronę na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez nasz serwer i zapisują się na Twoim urządzeniu.
 2. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają nam na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają określenie, czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Stronę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego, kto Stronę odwiedzał).
 3. Wykorzystujemy wewnętrzne pliki cookies w celu:
  1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
  2. statystycznym.
 4. Będziemy umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 5. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 6. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Strony, w tym danych na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Strony, usprawnienia działania Strony za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Strony.
 7. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę z Twojego urządzenia zgodnie z instrukcją dostawcy Twojej przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Twojego urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Twojej przeglądarki, jednakże wówczas Strona może nie funkcjonować prawidłowo.
 8. Portale społecznościowe
 1. Posiadamy nasz funpage na portalu Facebook. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych na tym portalu jest Facebook. Jeżeli jednak wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne), stajemy się również administratorem Twoich danych osobowych obok Facebooka (współadministrowanie). Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.
 2. Twoich interakcji z nami na Facebooku nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności, np. sam poprosisz o kontakt mailowy za pośrednictwem Facebooka.
 3. Zmiany
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem https://cpr.pl/index.php/polityka-prywatnosci/ 
 2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.